Kiedy należy udać się do architekta ?

Kiedy należy udać się do architekta ?

Architekt może służyć pomocą w wielu sytuacjach.

Jeżeli jeszcze zastanawiamy się nad wyborem działki dla naszej przyszłej inwestycji, zapytajmy architekta o poradę. Może okazać się ona bardzo cenna i niejednokrotnie uchronić nas od wyrzucenia pieniędzy na niewiele wartą nieruchomość.

Architekt sprawdzi przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,  przeanalizuje możliwości zabudowy działki, skontroluje wymagane przepisami prawa odległości od budynków sąsiednich, dróg publicznych czy lasu.

Tego typu analiza pokaże możliwości zainwestowania działki i z pewnością pomoże w decyzji co do zakupu nieruchomości.

 

Jeżeli planujemy budowę, przebudowę, czy remont budynku obowiązkowo musimy udać się do architekta, gdyż takie przedsięwzięcia wymagają zazwyczaj uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Konieczne jest wtedy przygotowanie projektu budowlanego, który wykona architekt posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane  i będący czynnym członkiem jednej z Okręgowych Izb Architektów.

 

Jeżeli potrzebujemy udokumentowania  istniejącego stanu budynku dla potrzeb odtworzenia planów budynku, rozbiórki, wykazania powierzchni użytkowej budynku, czy wyodrębnienia samodzielnych lokali, architekt przeprowadzi pomiary budynku i wykona dokładną inwentaryzację budowlaną w wersji cyfrowej, lub papierowej.

 

Jeżeli dbamy o jakość otoczenia wokół nas pamiętajmy, że architekt pomoże zaprojektować nie tylko budynek, ale także jego otoczenie, wnętrze czy elementy małej architektury.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia procesu projektowego ?

Jakie dokumenty są niezbędne do rozpoczęcia procesu projektowego ?

Aby architekt mógł rozpocząć proces projektowy potrzebny mu będzie wypis z planu miejscowego gminy, lub w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto projektant musi dysponować mapą do celów projektowych, gdyż to na niej sporządzi projekt zagospodarowania terenu. Przygotowanie mapy zleca się uprawnionemu geodecie. Dobrze, gdy mapa zawiera linie rozgraniczające teren i określa przeznaczenie działek wg wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Co zawiera kompletny projekt załączany do wniosku o pozwolenie na budowę ?

Co zawiera kompletny projekt załączany do wniosku o pozwolenie na budowę ?

Kompletny projekt potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę zawiera komplet dokumentacji projektowej rysunkowej i opisowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, projekty instalacyjne wg potrzeb sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w danej specjalności i przynależące do właściwej izby zawodowej) , opinię geologiczną, informację BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie.

Jakie uzgodnienia i opinie wchodzą w skład projektu budowlanego ?

Jakie uzgodnienia i opinie wchodzą w skład projektu budowlanego ?

Ustawa Prawo budowlane określa dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z nią projekt budowlany musi spełniać wymagania zawarte w decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego i oprócz projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać:

 • oświadczenia o możliwości dostarczania mediów i warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci (np. energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej) nie są już (od 2015 r.) wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak gwarantują dostawę mediów i nadal konieczne będą do wykonania przyłączy
 • oświadczenie zarządcy drogi o dostępie do dróg publicznych w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych
 • wyniki badań geologicznych w zależności od potrzeb
 •  

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bądź warunki zabudowy i zagospodarowania terenu mogą nakazać uzgodnienie projektu np. u właściwego Konserwatora Zabytków, w Urzędzie Ochrony Środowiska, w Zarządzie Melioracji.

   

  Projektowane uzbrojenie terenu w sieci i przyłącza, a także inne elementy podziemne, które wykraczają poza teren działki inwestycyjnej wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej we właściwym Starostwie Powiatowym

  Jeżeli klasa gleby na działce ma oznaczenie I, II, III lub gleba jest pochodzenia organicznego, do projektu należy dokonać wyłączenia terenu z produkcji rolniczej.

Kiedy potrzebna jest zmiana pozwolenia na budowę ?

Kiedy potrzebna jest zmiana pozwolenia na budowę ?

Jeżeli po uzyskaniu pozwolenia na budowę, bądź w trakcie trwania budowy zechcemy wprowadzić do projektu jakieś zmiany, mogą one powodować konieczność uzyskania pozwolenia zamiennego.

Oczywiście nie wszystkie zmiany dokonane w  projekcie obligują nas do tego.

Ustawa Prawo Budowlane mówi, że uzyskania zmiany pozwolenia na budowę wymagają zmiany, które mają wpływ na charakterystyczne parametry obiektu budowlanego tj. kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość i szerokość oraz liczbę kondygnacji. Zamiennemu projektowi podlegają również różnice z  zakresu  zagospodarowania terenu, zmiany dotyczące warunków korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, zmiany sposobu użytkowania obiektu, czy ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.


Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu może dokonać tylko jego projektant, dlatego aby uchronić się przed możliwymi kłopotami, zasięgnijmy najpierw jego opini.

Jeżeli zmiana okaże się nieistotna, projektant sam naniesie ją do projektu, bądź wykona rysunki zamienne i opatrzy odpowiednim opisem. W przypadku kwalifikacji odstąpienia jako zmiany istotnej, będzie musiał wykonać projekt zamienny i powtórnie uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.